Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: „Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 1.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  
Data publikacji do
2020-01-01  
Numer zgłoszenia
559048-N-2018  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: „Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 559048-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 19112372800000, ul. Mestwina  11, 84-100   Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 673-04-51, e-mail pt.puck@straz.gda.pl, faks 0-58 673-04-53. 
Adres strony internetowej (url): www.strazpuck.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 1.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT.2370.3.2018.GK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 1. Inwestycja jest realizowana na podstawie Decyzji nr AB/JS – 6740/100/17/MP z dnia 20.12.2017 r. wydana przez Starostę Puckiego. Inwestycja składa się z dwóch etapów: Etap 1 – realizowany będzie do 30 listopada 2018 r. Etap 2 – realizowany będzie w 2019 r. Etap 1 nie obejmuje: a) Instalacja C.O. – prac określonych w pkt. 5-17 przedmiaru robót. b) Instalacja wod.-kan. – prac określonych w pkt. 1 (instalacja wodociągowa) poz.: 1,2,5,6,8-14,29,30 i cały pkt. 4 (zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej) przedmiaru robót. c) Instalacja elektryczna – prac określonych w pkt. 7 – oprawy, pkt. 9 – uziemienie i inst. odgromowa, pkt. 10 – oddymianie klatki schodowej, pkt. 11 agregat przedmiaru robót. d) Instalacja teletechniczna – nie obejmuje przedmiotu zamówienia. e) Cała instalacja gazowa oraz wentylacja i klimatyzacja realizowana będzie w Etapie 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1968773 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno - Dekarskich 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Pokoju 3 
Kod pocztowy: 84-200 
Miejscowość: Wejherowo 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2126968 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2126968 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2126968 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Załączniki

  Ogloszenie o udziel...budowlane.pdf 140,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się