2017-09-08

Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

  • Informacja o decyzjach ustalających grupy zakładów zwiększonego ryzyka, których zlokalizowanie może spowodować efekt domina w powiecie puckim
  • Informacja o decyzjach wnoszących sprzeciw do wniosku o odmowe udostepnienia przez KP PSP w Pucku informacji o wartości handlowej w powiecie puckim
  • Informacja o kontrolach planowanych w powiecie puckim.
  • Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom w powiecie puckim
  • Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku w powiecie puckim
  • Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej
  •  

Załączniki

  Informacja o decyz...fekt domino  336,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o decyzj...la zakładu  326,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o kontro...wiecie puckim 353,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pozyty...wiecie puckim 356,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o przed...tu puckiego  356,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja postępo...przemysłowej 415,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się