2019-05-08

Sprawozdanie finansowe - rok 2018

  • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
  • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
  • Informacja o stanie mienia - pobierz
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
  • Informacja dodatkowa - pobierz
  • Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz
  • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - pobierz
  • Załącznik nr 1 informacji dodatkowej - pobierz
  • Załącznik nr 1.1 informacji dodatkowej - pobierz

Załączniki

  Zał. nr 1 informacji dodatkowej 329,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1.1 inform...ji dodatkowej 396,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestaw zmian w funduszu 296,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i strat 336,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stan mienia 277,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dodatkowa 246,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Arkusze wzajemnych rozliczeń 143,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koszt wytworzenia s...ych w budowie 378,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans 256,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się