2015-09-01

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski można składać w kancelarii Komendy Powiatowej PSP w Pucku

w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Pucku lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pucku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00

 


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Pucku

ul. Mestwina 11

84 – 100 Puck

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.puck@straz.gda.pl


 

 

 

 

Tryb rozpatrywania

 

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu

                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).